Our History


Ua ibtug tswvcuab rua ib lub koomhum twg losxij, yuavtsum tau paub lub koomhum yaav taaglug saib muaj dlaabtsi yug txha tsimnyog yog ibtug tswvcuab rua lub koomhum ntawd. Pawgntseeg GHAC kuj muaj keebkwm nyob lug ntev lawm hab. Ua tuab zoo nyeem saib yaav taaglug puab nyob lug lecaag.


Pawgntseeg Grace Hmong Alliance Church (GHAC) rhawv muaj thaus lub 8 hli, xyoo 1980 lug. Thaus ntawd peb cov tswvcuab muaj 8 yig kws yog cov tub ntseeg Vaajtswv lawm hab muaj 7 yim yog cov tseem tsi tau lug ntseeg tabsis tuaj koom nrug cov ntseeg uake; taagnrho yog 15 yim. Lub sijhawm nuav cov thawjcoj coj suavdlawg tuaj pehawm Vaajtswv uake rua huv tej tsev qaablawj (basement). Thaus pum hastas cov ntseeg kub sab rua Vaajtswv teg dlejnum lawm, cov thawjcoj txha le moog thov tau peb cov C&MA ib lub tuamtsev nyob rua ntawm txuj kev 60th & Congress lug pehawm Vaajtswv mas txha le pib muaj pawgntseeg txij thaus ntawm lug. Taamsim nuav (3/2013) pawgntseeg muaj 407 tawm yim kws yog muaj le 1560 leej. Huv qaab nuav yog keebkwm hab qee yaam kev lujhlub ntawm pawgntseeg:

 

Xyoo 1981, pawgntseeg tau Kx. Paaj Ntxawg Tsab lug ua xwbfwb kws yog pawgntseeg thawj tug xwbfwb.

 

Xyoo 1982 Elmbrook Church tuaj paab pawgntseeg hab tau tsi ntev tomqaab tau lub tuamtsev nyob rua ntawm txujkev 24th & Scott rua pawgntseeg siv. Tabsis tuab lub sijhawm nuav Kx. Paaj Ntxawg Tsab tau txaavchaw moog nyob rua lwm qhov lawm. Ntu nuav cov ntseeg nyob Joliet hab Dixon, Illinois tau ntshais chaw lug nyob rua huv Milwaukee hab ib txha lug zwm ua tswvcuab. Lub sijhawm nuav pawgntseeg muaj ze le ntawm 60 yim.

 

Xyoo 1983 Kx. Txooj Suav Yaaj lug ua xwbfwb. Thaus nuav pawgntseeg pib muaj tej phaab xws le Txivtsev, Namtsev hab Hluas lawv le C&MA kev tswjfwm.

 

Xyoo 1986 Pawgntseeg tsim muaj tsaab ntawv xuvxwm "Lub Moo Zoo" (LMZ) tshaajtawm Vaajtswv txuj Moo Zoo rua cov ntseeg hab cov tau ntseeg Vaajtswv. LMZ xaus rua xyoo 1988.

 

Xyoo 1988, Elmbrook Church muab lub tuamtsev pub dlawb rua pawgntseeg hab kuas tso cai rua cov Los Tsuas nrug siv.

 

Xyoo 1989, pawgntseeg tog Kx. Num Tuam Vaaj tsev tuabneeg lug ua xwbfwb. Xyoo nuav pawgntseeg tsim muaj kev tshaajtawm txuj Moo Zoo huv xuvtooj cua rua huv Milwaukee. Tuab lub sijhawm nuav Kx. Txooj Suav Yaaj hab 3-4 tug txwjlaug tawm moog tsim tsaa pawgntseeg miv New Life Hmong Alliance Church lawm.

 

Xyoo 1992, pawgntseeg pumzoo nrhav dlua ib lub tuamtsev luj hab muaj chaw nreg tsheb kuas txaus, vim ntu nuav cov tswvcuab coob heev hab lub tuamtsev tsi txaus nyob lawm. Cov tsaavxwm txhaj le tsaa muaj paab Kaavxwn Nrhav Tuamtsev npaaj rua kev yuav tuamtsev tshab.

 

Xyoo 1993, Kx. Num Tuam Vaaj tsev tuabneeg tshais chaw moog nyob rua pawgntseeg Georgia lawm. Txug rua lub 7 hli, Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj lug ua Thawj Xwbfwb rua pawgntseeg txug lub 10 hli 1994. Lub 11 hlis, Hmong District coj Kx. Ntxoov Xeeb moog tshuaj phoo Vaajlugkub nyob rua Denver, CO lawm.

 

Hab xyoo 1994 Kx. Tswv Ntaaj Koo tsev tuabneeg lug ua xwbfwb Paab rua pawgntseeg txug rua xyoo 1999, Kx. Tswv Ntaaj Koo le tshais chaw moog nyob rua pawgntseeg Seattle, WA lawm.

 

Xyoo 1996, pawgntseeg tog Xf. Eley Muas lug ua Xwbfwb rua cov hluas ze le ib xyoos.

 

Xyoo 1998, Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj rov lug ua Thawj Xwbfwb rua pawgntseeg moog txug rua lub 6 hli xyoo 2006.

 

Xyoo 2000, pawgntseeg yuav tau St. Lawrence lub tuamtsev (2604 W. Orchard St.) lug pehawm Vaajtswv. Tug nqe yog $990,000.00 ntxiv rua nqe leg ntaub ntawv (Closing Costs). Tau tsi ntev tomqaab pawgntseeg tog tau Kx. Nchaiv Tuam Hawj lug ua xwbfwb Paab pawgntseeg txug rua xyoo 2001. Dlhau ntawd, cov tsaavxwm tsaa muaj paab kaavxwm School Planning Committeelug nrhav txuj ncaujke tsim tsaa lub tsev kawm ntawv.

 

Xyoo 2001, pawgntseeg tog tau Xh. Nchaiv Teeb Xyooj lug ua xwbfwb rua cov hluas hab Kx. Nchaiv Tuam Hawj tsev tuabneeg tshais chaw rov moog nyob rua Kansas lawm. Xh. Nchaiv Teeb ua xwbfwb rua cov hluas lug txug rua 3/2010 ces obtug txha tawm moog kawm Vaajtswv Txujlug ntxiv lawm.

 

Xyoo 2002, Pawgntseeg tog tau Kx. Nkaajlev Vaaj lug ua Xwbfwb Paab (Assistant Pastor) txij lub Feb. 1, 2002. Lug txug rua xyoo 2009 pawgntseeg pum zoo muab Kx. Nkaajlev hloov ua xwbfwb tu cov ntseeg (Care Pastor).

 

Milwaukee Public Schools Board of Education tsocai rua pawgntseeg lub tsev kawm ntawv Hmong American Peace Academy, Ltd. ua Charter School. Peb tau qheb lub tseb kawm ntawv nuav lub 9 hlis xyoo 2004 lug. Lug txug rua 8 hli xyoo 2010, lub tsev kawmntawv nuav tau luj hab chaw tsi txaus rua cov mivnyuas kawm ntawv lawm, puab txha tawm hab tsi siv pawgntseeg lub tsev ua tsev kawmntawv lawm.

 

Xyoo 2006, Kx. Ntxoov Xeeb Yaaj tau su (retired) kev ua xwbfwb rua pawgntseeg rua lub 6 hli xaus. Thaus Kx. Ntxoov Xeeb su lawm, pawgntseeg tau Kx. Vaam Choj Lis lug hloov Kx. Ntxoov Xeeb chaw, kws yog ua tug thawj xwbfwb. Kx. Vaam Choj pib ua dlejnum thaus 8/2006.

 

Xyoo 2008, Pawgntseeg tau npaaj nrhav ibtug xwbfwb lug ua xwbfwb rua saab kev cobqha thwjtim (Disciplemaking Ministry). Yog le ntawd, pawgntseeg txha coj Xf. Tseeb (Jay) Vaaj lug ua xwbfwb Phaab Kev Kawm Txuj (DM) rua pawgntseeg. Xwbfwb Tseeb tau lug pib ua dlejnum paab pawgntseeg rua saab cobqha thwjtim (DM) txij January 1, 2009 lug xaus December 2010.

 

Xyoo 2010, pawgntseeg tau txais Xf. David Vaaj lug ua xwbfwb rua cov hluas hloov Xh. Nchaiv Teeb chaw txij le 4/2010. Nub cob xwbfwb David ua xwbfwb rua cov hluas yog 5/23/2010.

 

Thaus 2/16/2013 pawgntseeg pum zoo rhais pawgntseeg lub tuamtsev moog rua qhov chaw tshab, yog tas muaj tug yuav pawgntseeg lub tuamtsev.

 

Thaus 6/4/2014 Pawgntseeg tau muab lub tuamtsev muag hab tawm moog nrhav yuav dlua lub tuamtsev tshab. Txij nub kws pawgntseeg muab lub tuamtsev muag lawd, pawgntseeg ho moog nrhav qev tuamtsev rua pawgntseeg pehawm Vaajtswv moog txug nub nrhav tau tuamtsev tshab. Thawj qhov chaw kws pawgntseeg moog qev pehawm Vaajtswv yog New Life Hmong Alliance Church (2330 W Scott St, Milwaukee, WI 53204). Peb pehawm Vaajtswv ntawm qhov chaw nuav 1 hlis (June 8, 15, 22, 29, July 6, 2014). Qhov chaw 2 yog Hmong American Peace Academy (HAPA) lub tsev kawmntawv (4601 N. 84th St. Milwaukee, WI 53225). Qhov chaw nuav peb pib pehawm Vaajtswv txij limtam 2 ntawm lub July, 2014 lug.

 

December 2014 pawgntseeg tau nrhav ib qhov chaw ua dlejnum rua pawgntseeg, nyob rua lub zog Brookfield. Qhov chaw nyob yog 14665 W Lisbon Rd., Brookfield, WI 53005.

 

Thaus April 19, 2015 Paab kaavxwm nrhav tuamtsev hab Rooj Tswjfwm nrhav tau ib lub tsev YMCA nyob rua Cudahy, WI hab coj lug rua pawgntseeg nrug pum zoo rua puab moog tshawb ntxignug kuas zoo hab khomnqe, yog tas tsimnyog ces yuav lug rua pawgntseeg ua qhovchaw pehawm Vaajtswv. Lub tsev nuav muaj nrug thaaj aav 12.77 acres, hab nyob nrug dleb ntawm lub qub 11 miles rua nubtuaj qaabteb. Pawgntseeg suab feemcoob kuj pum zoo ca puab moog thaam kuas meej yog tsimnyog maam yuav.