Can't find Something?

  • E-mail us what resource you need but can't find. We'll put it up. We apologize for the inconvenience.

Noog Nyeem Vaajtswv Txujlug Ua Lug Moob©2013

 

 

Nraagqaab nuav yog lub suab Nyeem Vaajtswv Txujlug Ua Lug Moob©2013 kws nyeem lawv le phoo "Txuj Moo Zoo Kws Yog Vaajtswv Txujlug Phoo Txhais Tshab" kws ua tav xyoo 2000 nyob tebchaws Amelikas, lug ntawm HKM kws zwm rua Cov Ntseeg Yexus hab Kev Koomteg Qha Txuj Moo Zoo (C&MA).

 

Nraagqaab nuav yog nyeem phoo Qub hab phoo Tshab. Yog koj xaav noog phoo twg tshooj twg ces koj moog nyem tshooj ntawd ces le nrov tshooj ntawd rua koj noog, nyem ibtshooj noog ibtshooj moog le xwb. Yog koj xaav noog rua lwm tshooj kws yog Flash Player los nas nuav (Flash Player).

 

Faib Tej Pawg

Npe hab Tshooj Phoo Vaajlugkub Qub

Pawg

Kevcai

5 Phoo

1. Chiv Keeb

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

2. Tsivdlim

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

3. Levis Kevcai

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

4. Teev Npe

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

5. 2 Kevcai

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Pawg

Keebkwm

12 Phoo

6. Yausuas

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

7. Cov Thawjtswj

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

8. Luv

01, 02, 03, 04

9. 1 Xamuyees

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

10. 2 Xamuyees

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

11. 1 Vaajntxwv

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

12. 2 Vaajntxwv

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

13. 1 Xwmtxheej Vaajntxwv

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

14. 2 Xwmtxheej Vaajntxwv

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

15. Exalas

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

16. Nehemis

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13

17. Exathaws

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Pawg

Paajlug

&

Nkauj

5 Phoo

18. Yauj

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

19. Ntawv Nkauj

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

20. Paajlug

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

21. Tej Lugqha

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

22. Xalumoos Tej Nkauj

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Pawg

Cevlug Luj

5 Phoo

23. Yaxayas

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

24. Yelemis

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

25. Nkauj Quajntsuag

01, 02, 03, 04, 05

26. Exekees

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

27. Daniyees

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Pawg

Cevlug Miv

12 Phoo

28. Hauxeyas

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

29. Yau Ees

01, 02, 03

30. Amauj

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

31. Aunpadiyas

01

32. Yaunas

01, 02, 03, 04

33. Mikhas

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

34. Nahus

01, 02, 03

35. Hanpakus

01, 02, 03

36. Xefaniyas

01, 02, 03

37. Hakais

01, 02

38. Xekhaliyas

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

39. Malakis

01, 02, 03, 04

 

 

Faib Tej Pawg

Npe hab Tshooj Phoo Vaajlugkub Tshab

Pawg Keebkwm 5 Phoo

1. Mathais

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

2. Malakaus

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

3. Lukas

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

4. Yauhaas

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

5. Teg Num

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Pawg

Paulos

Cov Ntawv

13 Phoo

6. Loos

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7. 1 Kauleethaus

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

8. 2 Kauleethaus

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13

9. Kalatias

01, 02, 03, 04, 05, 06

10. Efexaus

01, 02, 03, 04, 05, 06

11. Filipis

01, 02, 03, 04

12. Kaulauxais

01, 02, 03, 04

13. 1 Thexalaunikes

01, 02, 03, 04

14. 2 Thexalaunikes

01, 02, 03

15. 1 Timutes

01, 02, 03, 04, 05, 06

16. 2 Timutes

01, 02, 03, 04

17. Titus

01, 02, 03

18. Filemoos

01

Pawg

Lwmtug

Cov Ntawv

9 Phoo

19. Henplais

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13

20. Yakaunpaus

01, 02, 03, 04, 05

21. 1 Petus

01, 02, 03, 04, 05

22. 2 Petus

01, 02, 03

23. 1 Yauhaas

01, 02, 03, 04, 05

24. 2 Yauhaas

01

25. 3 Yauhaas

01

26. Yudas

01

27. Tshwmsim

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

 


Tug nyeem: Kx. Nkaajlev Vaaj

 

Kuj tseem muaj ntau yaam tuncaab tuncua los peb maam le khu kuas zoo ntxiv. Nyeem lawv le phoo TXUJ MOO ZOO KWS YOG VAAJTSWV TXUJLUG Phoo Txhais Tshab, The Holy Bible in Blue Hmong, First Edition Copyright ©2000, United Bible Societies. Hauvpaug Koomhum Moob ntawm Cov Ntseeg Yexus hab Kev Koomteg Qha Txuj Moo Zoo ua tug txhais.

 

web counter

UR Counted