Join a Ministry

  • Are you interested in joining a ministry? Please call or e-mail us & we'll work with you to find the right fit.

 

"Walk with God Humbly"

 

HD Men Ministry yog ib phaab kev dlha dlejnum (Ministry) huv pawgntseeg rua cov txivneej kws yog losloov (including) rua cov txivneej noobyoog 18 xyoo rov sau, txawm muaj quaspuj hab tsi muaj los koom tau. Yog le ntawd, thov caw txhua tug txivneej tuaj koom.

 

Sijhawm kws peb muaj nyob uake yog txhua Sunday thaus 9:00AM-10:00AM nyob huv Grace Hmong Alliance lub tuamtsev.

 

Thov Vaajtswv foom koobmoov rua peb suavdlawg kws muaj sijhawm tuaj sis txhawb zug nuav. Yog dlaabtsi los hu rua peb cov thawjcoj paub.

 

 

"Be Strong, show yourself a man and observe what the Lord your God requires." 1 Kings 2:2-3

 

HD MM Events:

 

Quarter 1:  Guys night out Bowling

Quarter 2:  HD Men Revival Retreat-Ironman (Ib tug txivneej khovkho);  Mother’s Day

Quarter 3:  HD Men’s Hunting/Camping/3rdi Annual BBQ Cook-off

Quarter 4:  Pastor appreciation/Outreach Project

 

2015 HKM Annual Conference—Minneapolis, Minnesota HD MM Leader June 28th—July 3rd, 2015

 

Please come and participate. "Show yourself a man"

 

www.hitwebcounter.com
UR Counted  

Chair

Thai Her
4622 N. 87th St.
Milwaukee WI 53225

414-510-5278
bolo8010@gmail.com

Assistant Chair

Ntxoov Kaim Hawj

4211 W. Fairmount Ave.
Milwaukee WI 53209
414-414-507-9218

kpherr2gether2014@yahoo.com

Secretary

Yauhas Vang
1809 W. Wright St.
Milwaukee WI 53206

414-414-914-5405
yauhasvaj@gmail.com

Treasurer

Ntxawg Vaj
1423 N. 29th Street

Milwaukee WI 53208

414-750-5856
proimportt@yahoo.com

Mission Codinator

Txaj Fwm Yaaj

5315 S. 21st St.
Milwaukee WI 53221
414-414-732-3903

fueydesigns@gmail.com

Advisors

Sayge Vang

7547 N. 51st Blvd.
Milwaukee WI 53223

(414) 354-6801

 

Kx. Vaam Choj Lis
2235 W. Galena St

Milwaukee, WI 53205

414-236-2459

vaamphuab@msn.com