Church Office/Hours

Church Office:

14665 W Lisbon Rd., Brookfield, WI 53005

Office Hour:

Wednesday-Friday 8:30AM-4:00PM

Saturday and Sunday on call or work out side office and Church

Office Phone:

(414) 643-5272

 

Sunday Service @HAPA, 4601 N 84th St, Milwaukee, WI 53225

   
  Nursery 9am-12pm
  K5-5 10am-12pm
  Alliance Youth 10am-12pm
  HD Ministry Men 9am-10am
  Alliance Women 9am-pm
   

   
  Worship Service 10am-12pm

Have a Question?

 • Feel free to e-mail or call us at anytime! We will gladly answer any question.

Prayer Request

 • Do you have a Prayer Request? Submit your Prayer Request online & we will help pray for you and your family.

Hello and Welcome!

 

We're so glad you stopped by! Church is our family and you are welcome to attend Sunday Worship Service with us anytime. We hope to serve you and your family as you seek to learn more about Jesus Christ. If you have any questions or prayer requests, don't hesitate to contact us!

 

Zoo sab kws koj tuaj txug ntawm peb lub vaagsaab (Website) nuav. Caw koj tshawb nrhav kuas thoob peb tej txheejtxheem kws muaj nyob huv peb lub vaagsaab nuav saib puas muaj tej yaam kws paab tau koj lossis txhawb tau koj. Peb kuj muaj qee yaam lawv le nraagqaab nuav kws xaav qha rua koj uantej. Yog koj nas cov kaablug dlaaj nraagqaab nuav yuav coj koj moog txug rua tod.

 

Noog "Nyeem Vaajtswv Txujlug Ua Lug Moob" kws yog phoo HKM txhais tav xyoo 2000.

Noog hu "Cov Ntseeg Yexus Phoo Nkauj" kws HKM ua tav xyoo 1997

Noog "Lug Qhuabqha"

Cov HD Ministry Men (Txivtsev)

Cov GCWomen (Namtsev)

Tej pawg "Care Groups Ministries"


Hey..! New..! Tawm Tshab..! 2016

 

"HKM Karoake Hymns" yog HKM Phoo Nkauj 2012 (Phoo Tshab) kws yog muab kaw ua Karoake tso rua huv YouTube lawm. Yog leejtwg xaav siv los moog rua huv YouTube "GHAChurch Yexus". Taamsim nuav tseem yuav tso quaszug moog txug thaus ua tav. Yimmeem siv ib zaaj zujzug moog lawv le txhua nub kws ua tau.

 

Directions to Find Us


Find Us on Map

 

UR Counted