Our Mission


Pawgntseeg GHAC muaj homphaj hab zeemmuag kws xaav kuas cov tswvcuab suavdlawg nrug ua kuas pawgntseeg lub homphaj hab zeemmuag tav.


Mission Statement (Homphaj Dlejnum)

Grace Hmong Alliance Church lub homphaj ua dlejnum yog:

 

Click to listen (nas kaablug nuav noog):
Ua lub neej lawvle Vaajtswv tau pub koobmoov rua txhua tug ntseeg (Living the call of Christ ) - 1 Cor 12:4-6.

 

Vision Statement (Zeemmuag)

Grace Hmong Alliance Church lub zeemmuag:

Xaav pum kuas cov ntseeg ua tau Vaajtswv teg dlejnum rua kev coj tuabneeg lug ua Tswv Yexus le thwjtim (To become a Great Commission Church). - Mat 28:18-20.