GOVERNING AUTHORITY/ELDER BOARD 2017


Hab ua ib pawgntseeg, yeej yuavtsum muaj thawjcoj lug coj ibxyoos dlhau rua ibxyoos. Pawgntseeg cov thawjcoj (Tsaavxwm) rua xyoo nuav yog muaj lawv le sau rua ntawm nuav.


GA +EB Chairman

Kl. Txhiaj Kaus Lauj
414-803-5930
kauslo@ghalliance.org

GA Member+EB Interim Sr. Pastor

Kx. Nkangle Vang
414-514-5671
nkanglevang@yahoo.com

GA Member+EB Vice Chair

Kl. Xauv Yig Xyooj
414-530-4268
saoyeexiong@ghalliance.org

GA Member+EB Member

Kl. Txawj Ntaaj Xyooj
414-254-4231
thomasxiong@ghalliance.org

GB Secretary

Steve Yang
414-690-9207
secretary@ghalliance.org

GA Member+EB Member

Kl. Vaam Ws Yaaj
414-313-0376
wangueyang@ghalliance.org

GA Treasurer

Yusxej Muas
414-465-9466
yusaidmoua@ghalliance.org

GA Member+EB Member

Kl. Jeff Sponcia
414-350-1806
jeffsponcia@ghalliance.org

GA+EB Member

Kl. Vam Nruas Xyooj
414-559-7580
DouaXiong@ghalliance.org

GA Member+EB Member

Kl. Jerry Yang
414-758-3361
jerryang@ghalliance.org

GA Member+EB Member

Kl. Xaab Vaaj
414-628-2167
savang@ghalliance.org

GA Member+EB Member

Kl. Xeev Toov Vaj
414-581-9906
thongvang@ghalliance.org

GA Member+EB Member

Kl. Peter Wang Yig Khang
414-595-5119
peterkhang@ghalliance.org

GA yog Rooj Tsaavxwm hab EB yog Rooj Txwjlaug. Yog muaj lugnug dlaabtsi kws peb yuav paab tau, xob ua sab dleb, hu lossis sau ntawv qha rua peb paub.