Our Pastors


Pawgntseeg muaj cov xwbfwb kws coj pawgntseeg uantu zug lug. Cov xwbfwb kws taamsim nuav coj pawgntseeg GHAC muaj 2 leeg lawv le pum nuav.


Click on the name of one our pastors to learn more about them.

Kx. Nkaajlev Vaaj | Xf. David Vaaj


Interim Senior Pastor - Kx. Nkaajlev Vaaj

"Caj Nwg Nrug Yug Nyob, Tuag Yug Nrug Nwg Nyob" -Filipis 1:21

Zaaj Nkauj Kws Nyam Tshaaj: "Vaajtswv Ntuj Tug Kws Muaj Fwjchim"

 

Kx. Nkaajlev Vaaj yog xwbfwb saibxyuas tswvcuab (Care Pastor) rua pawgntseeg Grace Hmong Alliance Church. Kx. Nkaajlev obtug lug ua xwbfwb rua pawgntseeg nuav txij 2/2002 lug txug najnub nua.

Mission Statement (Homphaj Dlejnum):

Tu Vaajtswv paab yaaj—Txhawb tug qaugzug (strengthen the weak), khu/qhwv tug muaj mob (heal the sick or bound up the injured), coj tug yuamkev/nrhav tug pluj rov lug (bring back the strays or search for the lost).

 

"You have not strengthened the weak or healed the sick or bound up the injured. You have not brought back the strays or searched for the lost. You have ruled them harshly and brutally" -Ezek 34:4 NIV

Vision Statement (Zeemmuag):

Xaav pum cov ntseeg muaj txuj kev xyivfaab, ruajsab rua puab lub neej txuj kev ntseeg Yexus—Xaav kuas cov kws qaugzug rov muaj zug tuaj, cov muaj mob yuav totaub hab tiv txug thaus zoo/kawg, cov yuamkev hab pluj muaj sijhawm rov lug.

Strategy (Theem Dlejnum):

Home Care:
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov muaj mob muaj nkeeg huv tsev.
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov raug kev txomnyem sab.
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov raug kev plujtuag.
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov tuncua tuaj tsi tau pehawm Vaajtswv.
Hospital Care:
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov pw tsev khu mob.
 • Saib hab thov Vaajtswv rua cov nyob tsev laug.
Other Care:
 • Hu xuvtooj nug kev nojqaab nyob zoo.
 • Thov Vaajtswv Noj Tshoob.
 • Thov Vaajtswv Noj Mov Ua Vaajtswv Tsaug—Uatsaug, Tis npe, Kawm ntawv tav, Nubyug.
Miscellaneous:
 • Khoom siv. Npaaj CD/Kaxev hab lwmyaam kws yuav txhawb tau txuj kev ntseeg coj moog paab cov tswvcuab.
 • Paab ua lwmyaam dlejnum kws huv pawgntseeg-qhuabqha tej zag xwbfwb khaiv, cobqha, coj tej pawg yau-yau, koom cov thawjcoj saablaaj dlejnum pawgntseeg, hab lwmyaam cheemtsum.

 

Yog koj xaav nrug nwg thaam los hu xuvtooj rua lossis moog saib nwg rua:

1943 W. Kneeland St.
Milwaukee, WI 53205
(414) 255-8519 (H)

(414) 514-5671 (Cel)
(414) 643-5272 (O)
Email: nkanglevang@yahoo.com

 

Noog Kx. Nkaajlev hu HKM phoo nkauj tau rua: HKM Phoo Nkauj 1997&2012 (Nas nuav)

 

Noog Nyeem Vaajtswv Txujlug Ua Lug Moob Rua: Resources/Hmong Bible Reading. hab ntawm Resources. DLua le, yog leejtwg xaav Noog nyeem huv Google Play los tau (Yog leejtwg xaav noog ces install Google Play taag ces qha kuv paub kuv maam muab tug account hab password txha noog tau). It's Free..!

 

Zaaj Nkauj 20 Nqai: Zaaj nkauj 20 nqai nuav kuj tsi paub tug sau yog leejtwg, tabsis suavdlawg yeej paub zaaj nuav ntev lug lawm. Lecaag los xij, uatsaug rua tug sau kws nwg sau tau zoo hab suavdlawg nyam siv kawg. Kuv thov zaam txim ntawm tug sau kws tsi paub koj yog leejtwg, kuj muab khu obpeb lus kuas hum le kevntseeg hab Vaajtswv Txujlug rua lawm.

 

The 25 Faverite Songs:

 

01. Tseem Nco Tseem Tshua Lub Zog Vinai, Kx. Vam Txoov Lis

02. Hauv Ntiaj Teb No Txawmyog Muaj Kev Ntxhovsiab, Kx. Vam Txoov Lis

03. Kavtsij Los Nrog Peb Koomsiab Koomntsws, Kx. Vam Txoov Lis

04. Koj Pheej Quaj Ua Dabtsi Lov? Kx. Vam Txoov Lis

05. Koj Yog Txhua Yam Uas Kuv Xav Tau, Kx. Vam Txoov Lis

06. Kuv Ntxhov Siab Kawg, Xav Quajdhi, Kx. Vam Txoov Lis

07. Kuv Nyob Tsi Zoo Mus Lawm Tiag-tiag, Kx. Vam Txoov Lis

08. Kuv Ua Neej Nyob Rau L:ub Ntiajteb No, Kx. Vam Txoov Lis

09. Kuv Ua Neeg Tsi Muaj Nqe, Yeej Vaaj

10. Muaj Ibyam Nyob Hauv Siab, Kx. Vam Txoov Lis

11. Ntau Tug Tsi Paub Lub Neej Muaj Nyob, Yeej Vaaj

12. Nubnua Kuv Ncudlheev Txug, N. Tswv Nplooj Hawj (Tshaus)

13. Nyob Hauv Ntiajteb No Tau Zoo Los Nyob Tsi Ntev, Kx. Vam Txoov Lis

14. Peb Ibleeg Yuavtsum Hlub Ibleeg, Kx. Vam Txoov Lis

15. Peb Lub Neej Nyob Hauv Ntiajteb, Kx. Vam Txoov Lis

16. Tag Kev Ciasiab Tag Txhua Tsavyam, Kx. Vam Txoov Lis

17. Tau Ntev Kuv Yuamkev Mus Lawm Deb, Kx. Vam Txoov Lis

18. Tswv Yexus Yog Tug Dej Cawmsiav, Kx. Vam Txoov Lis

19. Tus Tswv Yexus Kuv Ua Koj Tsaug, Kx. Vam Txoov Lis

20. Thau U Peb Yog Neeg Txhum Taagnrho, Yeej Vaaj

21. Ua Neej Nyob Muaj Txomnyem, Kx. Vam txoov Lis

22. Vaajtswv Tseem Tog Koj Lug Ntseeg Nwg, Kx. Vam Txoov Lis

23. Yog Lub Neej Pheej Muaj Txoj Kev Ntxhovsiab, Kx. Vam Txoov Lis

24. Txog Caij Sibncaim Lawm Tiag-tiag, Kx. Vam Txoov Lis

25. Peb Yuav Tau Taug Kev Mus Rau Qhov Deb Heev, Kx. Vam Txoov Lis

 

 

Phoo Nkauj 100 Zaaj

 

Noog cov nkauj mivnyuas yau Phoo Nkauj 100 Zaaj: Muaj 2 hom (formated), yog leejtwg qheb tsi tau thawjhom ces moog qheb hom ob nraag taug (WAV&MP3 formated).

 

1. Wave Formated: FIRST, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26-27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, LAST.

 

2. MP3 Formated: FIRST, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26-27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, LAST.

 

Phoo Nkauj 30 Zaaj

Phoo nkauj 30 zaaj nuav yog muab cov nkauj luv-luv coj lug tso uake. Feem ntau yog txhais ntawm nkauj Thaib lug. Muaj ibtxha kuj yog cov nkauj mivnyuas yau kws suavdlawg hu hab. Uatsaug kws koj noog hab xyum.

 

01. Thov Caw Tug Tswv Yexus

02. Thov Dlaws Cov Hlua

04. Yuavtsum Npaaj Txhua Sijhawm

05. Lug Peb Nrug Tug Tswv Yexus Moog

06. Thov Kuas Tej Lug Kuv Has

07. Muaj Vaaj Yexus Nyob Huv Kuv Sab

08. Yaam Kws Kuv Tau Nov

09. Yog Muaj Leejtwg Tau Qhov Txhuachaw

10. Kuv Vaajtswv Luj Kawg

11. Vaajtswv Tas Kuas Nub Tawmtuaj

12. Hlub Kuv Yuav Hlub Tswv Yexus

13. Vaajtswv Thaus Sawvntxuv

14. Nwg Lub Npe Zoo Kawg

15. Zoo Sab Kawg

16. Nyeem Tswv Yexus Txujlug

17. Mej Tsi Xob ntshai

18. Leejtxiv Tau Hlub Kuv

19. Qhuas Vaajtswv Ntuj Tug Tub

20. Yexus Has Tas Koj Lug Cuag Kuv

21. Noog Miv-Miv Nyob Sau Ntoo

22. Thov Caw Mej Lug Nrug Peb Ua Vaajtswv Tsaug

23. Kuv Lug Caug Tswv Yexus

24. Tsimnyog Peb Qhuas Peb Vaajtswv Ntuj

25. Kuv Txais Kev Dlim Lug Ntawm Cov Ntshaav

24. Tsimnyog Peb Qhuas Peb Vaajtswv Ntuj

25. Kuv Txais Kev Dlim Lug Ntawm Cov Ntshaav

26. Vim Vaajtswv Yog Kev Hlub

27. Kuv Tau Ua Npausuav

28. Saib Mivnoog Yaa Quaj Cub Kug

29. Ib..Ob..Peb..Vaajtswv Pumzoo

30. Peb Yuav Sisncaim Nyag Moog Nyag

 

Lug Txaj

 

Nkx. Nkaajlev Vaaj yog tug has cov lugtxaj nuav.

 

Lub Neej Laus Nrog Vajtswv Lub Zog

Ntiajteb Yuav Kawg

Yexus Yuav Los Tos

 

 

free web counter

UR Counted

 

 


Youth Pastor - Xf. David Vaaj

Xf. David Vaaj yog xwbfwb rua cov hluas nyob huv pawgntseeg Grace Hmong Alliance Church txij 4/2010 lug. Xf. David obtug muaj 3 tug mivnyuas; 2 tug tub hab 1 tug ntxhais.

Yog koj xaav nrug nwg thaam los hu xuvtooj rua lossis moog saib nwg rua:

5779 N. 92nd St
Milwaukee, WI 53225
(414) 429-6491 (C)
(414) 643-5272 (O)
Email: dkvnpdy@me.com

Noog Xf. David cov lug qhuabqha tau rua: Youth Pastor Sermons