Join a Ministry

  • Are you interested in joining a ministry? Please call or e-mail us & we'll work with you to find the right fit.

Missions

About Us

Officers

 

"Do you not say, 'Four months more and then the harvest'? I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest. Even now the reaper draws his wages, even now he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together."
- John 4:35-37 (NIV)

"Cov kwvtij, thov mej najnub thov Vaajtswv paab peb, kuas peb muab sab rau qha Vaajtswv Txujlug. Vaajtswv Txujlug txha yuav nrov nchaa moog thoobplawg txhua qhov chaw, hab muaj nqes rua suavdlawg ibyaam le tub muaj nqes rua huv mej lawm."
- 2 Thexalaunikes 3:1

"Finally, brothers, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored, just as it was with you."
- 2 Thes 3:1 (NIV)

Pawgntseeg tau tsaa muaj paab kaavxwm saib rua kev npaaj lub rooj xaa txuj Moo Zoo ntev lug lawm. Txhua xyoo puab kuj npaaj lub rooj xaa Moo Zoo rua pawgntseeg. Tej xyoo peb kuj caw peb cov xwbfwb Moob kws moog ua tub xaa Moo Zoo tuaj qha, tej xyoo peb kuj caw lwmtug kws tsi yog Moob tuaj qha.

 

Txhua xyoo kws pawgntseeg muaj rooj xaa Moo Zoo, peb kuj muaj coglug paab nyaj rua kev xaa Moo Zoo. Cov nyaj nuav txawm tau ntau hab tsawg lecaag los peb xaa tuabsi moog rua Hauvpaug Koomhum Qebsab (HKQS) ua nyaj xaa Moo Zoo moog rua cov tub xaa Moo Zoo hab ua nyaj dlha dlejnum huv HKQS.

 

Yexus Fest 2014 Promo Video:

Leaders

Coming soon!