Prayer Care Group

Purpose

  • _
  • _
  • _
  • _

When we meet:

Kev tuaj koom uake txhua limtam rua nub Monday yaav tsaus ntuj.

 

_

Our Leaders

Chairs

Xaiv Ntaaj Hawj
(262)327-8730

Nkaaj Yig Xyooj
(414) 507-6042

 

Ntxoov Yeeb Yaaj
(414) 331-4750

 

Upcoming Meetings & Events

Coming Soon!